Hoppa till sidans innehåll

Miljö


MILJÖPLAN

För VÄDDÖ GOLFKLUBB

20101113

 

Version 2016-01-15

 Bakgrund

 Väddö GK:s styrelse tog beslut hösten 2009 att tillsätta en miljögrupp för att starta ett miljö och kvalitetsarbete som skulle beröra hela klubbens verksamhet. Information gick ut till medlemmarna på klubbens hemsida till årsmötet våren 2010 .

 På årsmötet i mars 2010 presenterade v.ordföranden miljögruppens kommande arbete. Medlemmarna fick information om klubbens policy, mål, visioner och handlingsplaner och efter att medlemmarna antagit och beslutat om miljöpolicyn kommer miljögruppen fortsätta sitt arbete. Klubben beräknade att hela miljö/-kvalitetsarbetet skall vara slutfört under hösten 2011

 Miljögruppens sammansättning bestod av v. ordförande , banchef, samt extern hjälp som arbetar med Miljö och Kvalitetsfrågor.

 Miljögruppen beslutade att arbeta efter intentionerna i Agenda 21 samt följa naturvårdsverkets 16 punkter (miljömål) som riksdagen satt upp. Klubben kommer också att arbeta enligt AFS 2001 föreskrifter, då vi anser att arbetsmiljön och personalfrågorna är en stor och viktig fråga. Som underlag har gruppen även använt Miljökonsekvensbeskrivning upprättad 2002-03-14 av Scandikonsult Sverige AB. Om alla på klubben känner sig delaktiga och motiverade får vi en harmonisk arbetsgrupp som ser möjligheter till förändringar vilket i sin tur gynnar klubb, medlemmar och gäster.

 Klubbchef och banarbetare ser över kemikalier, avfallsfrågor och transporter.

 Miljögruppen ser över energifrågor samt natur och djurliv.

 Miljö och Kvalitetshjälpen utifrån tar hand om lagar, förordningar och delvis kontakt med miljökontor och övriga myndigheter. I vårt miljöarbete ingår också att undersöka den biologiska mångfalden, vilket innebär en genomgång om vad som finns i skog och mark, om fågel/djurlivet i skogen och i våra dammar. Detta görs i huvudsak med hjälp av intern kompetens. Vi kommer att sträva efter att göra de förändringar som vi anser vara nödvändiga. Väddö GK vill värna om den vackra natur som vi har och förhoppningsvis göra den ännu bättre. I övriga frågor samarbetar vi även med Miljökontoret i kommunen.

 Väddö Golfklubb skall i första hand vara en klubb för golf men vill även främja friluftsliv i natur och kulturmiljöer för våra medlemmar, sommar som vinter. Vi kommer i detta arbete att även se över möjligheterna att bygga något eller några observationsplatser för djur och fågelskådning, liksom sätta upp informationsskyltar om de olika arter som finns, detta gäller även våra dammar. Vid behov kan vi tillfråga Naturskyddsföreningen och Roslagens Ornitologiska Förening om råd.

 Väddö GK vill få den breda allmänheten att se på golfklubben med andra ögon, att en golfklubb inte enbart är golfspel utan även kan ge rekreation i form av, skidåkning och naturupplevelser. Väddö GK har gjort en tidsplan och målbeskrivning över klubbens miljöledningssystem och vilka resurser och myndigheter klubben skall samarbeta med. Väddö GK arbetar även aktivt med miljöaspekter, förebyggande underhåll, riskanalyser, internkontroll, handlingsplaner, organisationsschema, funktionsbeskrivningar. I vår pärm Kvalitets och Miljöledningssystem finns alla dokument som berör verksamheten.

 Väddö Golfklubbs tidiga historia

 Carl Torstensson började planera golfbanan 1986. 1991 startades Väddö Golfklubb med 9 hål. styrelsen bestod av ordf.  Kurt Johansson, sek Johan Nordström kassör Bo Stridh. Thomas Nilsson, Bengt Åberg, Tomas Heetveld ledamöter. Jan Pihl revisor.

 Till klubbens första ordförande valdes Kurt Johansson 1991-1994.

 Första styrelsemötet hölls den 30 juni 1991

 1995 valdes Thomas Nilsson till ordf. När han avgick p g a hög arbetsbelastning gick Kurt Johansson in igen under -95.

 1996 valdes Sture Finnberg till VGK:s ordf.

 27 aug -91 meddelar Svenska Golfförbundet att vi har fått ett negativt besked om inträde i SGF.

 Naturvårdsverket har överklagat byggnadslovet, men mötet på golfförbundet den 15 oktober 1991 gav förhoppningar om snart medlemskap för VGK.

 1992 blir VGK medlem av SGF.

 1992 den 23 juni börjar Carl Brogren som klubbens första pro och Robert Johansson blir vår första greenkeeper.

 1997 får vi fairwaybevattning.

 På årsmötet 1999 under ledning av ordf Erik Nilsson tas beslutet att bygga 9 nya hål öster om vägen. Banarkitekt Peter Chamberlain får uppdraget.

 2002 avslog Länstyrelsen bygget på grund av vattenfrågan, men med ett stort nedlagt arbete av Arne Daun, lyckades vi få alla tillstånd klara. På hösten börjar bygget av nya 18 hålsbanan.

 Den 20 maj 2005 invigs den nya 18 hålsbanan.

 Bakgrund

Väddö GK har ett klart ansvar för inre och yttre miljön, hälsa och säkerhet i enlighet med lagar, föreskrifter och krav på miljö och kvalitet. Detta ansvar har varit och är upprätthållit på en acceptabel nivå genom olika rutiner. Ökat krav på yttre miljön, samt ändrade krav på kvalitetssäkring genom omfattande egenkontroll ger oss en möjlighet att samordna och förstärka insatser på detta område i samklang med Väddö GK:s kvalitets- och miljöpolitik.

 Avsiktsförklaring

Vi har påtagit oss att säkra organisationens totala kvalitet och öppenhet i allt vad vi företar oss både inom gemenskapen och inför omvärlden. Detta gäller självklart också vår inre miljö, säkerhet för människor och utrustning samt vårt ansvar för den yttre miljön. En verksamhet som vill säkra sin efterlevnad av den valda miljön och kvalitén måste göra det fullo och inte bara delvis, för kvalitetssäkring är ett varumärke. Med detta som utgångspunkt vill vi lägga följande grund.

Väddö GK skall etablera standarder och kontrollrutiner som säkrar att vi inte bara följer lagar och föreskrifter, utan också de intentioner dessa bygger på. Vi skall göra allt som står i vår makt för att förhindra skador och reducera föroreningen av den yttre miljön samt säkra liv, hälsa och utrustning. Vi skall kvalitet -/miljösäkra detta så att om en olycka likväl inträffar skall klubben ha den visshet att allt som var rimligt har gjorts när detta skedde.

 Golfklubbens policys

 Väddö GK Miljöpolicy

- Väddö GK skall inte medverka till ökad miljöförstöring utan värna om en bättre framtidsmiljö genom att använda miljövänliga material. Bidra till minskad växthuseffekt genom att minimera åtgång av energi, fossila bränslen, vatten samt att öka kraven på källsortering.

    Väddö GK Kvalitetspolicy

-Väddö GK sörjer för att alla medarbetare och beslutsfattare kontinuerligt upprätthåller den kunskap som krävs för att medlemmar och gäster skall åtnjuta en kvalitativ golfanläggning. Klubben skall också värna den fauna och biologiska mångfald vi fogar över.

 Väddö GK Arbetsmiljöpolicy

-Väddö GK skall verka för att våra anställds och volontärer har en trivsam och trygg arbetsplats med ett högt säkerhetstänkande och med låg ohälsa. Kompetensutveckling samt deltagande i miljöarbete är ledord enligt klubbens strategi.

 Fastställd:

Urban Linuzon Jerry Walmstedt

Ordförande Väddö GK Miljöansvarig Väddö GK

Väddö, 2010-03-25

 Miljöarbetet

 Våra miljörutiner kommer att vara en integrerad del i vårt miljöarbete och vi kommer att arbeta efter SGF:s miljönormer för ett kommande miljödiplom.

Miljöplanen kommer att finnas tillgänglig för alla våra medlemmar på vår hemsida, hos klubbchefen och i receptionen.

Ett grundläggande element i Väddö GK´s idé är vår fokusering på arbetsmiljön och då ergonomisk korrekt belysning för kontor, maskinlokaler samt övriga hälsoeffekter.

 Vår ambition är att koncentrera insatserna till de vid varje tid viktigaste identifierade miljöaspekterna som värderas årligen vid en miljögenomgång för de verksamheter som omfattas i vårt kommande certifikat.

 Miljöplanen omfattar följande områden:

Delaktighet

Inköpsrutiner:

Fastigheter Kontor

Avfallshantering

Kommunikation

Energianvändning

Växtnäring

Vattenvård

Naturvård

Revision

Miljöansvarig

 

Shopen är en integrerad del i klubben. Redovisning skall ske till klubben när det gäller personal, natur och avfallsfrågor eftersom klubben har ett ansvar för den totala verksamheten.

 

Delaktighet

Att ge kunskap och engagemang hos personalen samt ha fungerande rutiner och arbetssätt kommer att ge resultat i miljöarbetet.

 

Genom uppsatta mål för miljöarbetet, och därefter fortlöpande utvärdera arbetet gentemot dessa mål kommer klubben att medverka till en successiv miljöförbättring.

 

Klubben skall verka för att medlemmarna inspireras till att engagera sig i miljöfrågorna som berör klubben. Alla skall känna till klubbens stora vilja att bedriva sin verksamhet så resurssnålt som möjligt och i samklang med naturen.

 

Det är viktigt att ta till vara medlemmarnas och personalens idéer och engagemang inom miljöområdet.

 

Detta har vi gjort

 • Skapat en Miljögrupp samt informerat om miljöplanerna på hemsidan. Det är av stort värde för klubben att öka förståelsen för de insatser som krävs för att driva en golfklubb och sköta en golfbana med de krav som lagar och förordningar kräver.
 • Miljöplanen skall redovisas vid höstmöte och revideras med lämpliga tidsintervaller.
 • Information ges fortlöpande på hemsidan från klubbens miljösamordnare

 

Detta planerar vi att göra

Planerad start 

Planerat klart 

Klart 

Ansvarig 

Få ut info. till medlemmar via hemsidan

10-11-01

Löpande

Klart

Tommie T

 

 

 

 

 

Använda mer mail och mindre papper av resursskäl

10-11-01

Löpande

 

Tommie T

Att klubben syns i pressen för ökad info. och förståelse om vad som sker på en golfbana m.a.p natur och miljö

10-11-01

Löpande

 

Tommie T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • I klubbens verksamhetsplan och skötselplan skall framgå på vilket sätt hänsyn tas till miljöaspekterna.
 • På strategiska platser på banan genom mindre anslagstavlor informera om intressanta växter och djur.
 • På lämplig plats i klubbhuset anslå en kort information om klubbens miljöplan.
 • Uppmuntra medlemmarna och personalen till att lämna synpunkter och idéer till ett förbättrat miljöarbete.

 Inköpsrutiner

Genom att arbeta med miljöaspekter redan vid upphandling av olika varor skapas det förutsättningar för ett bättre miljöarbete.

Klubbens behov av inköp fördelar sig i huvudsak enligt följande:

 • BANSKÖTSEL : Förbrukningsmateriel såsom drivmedel, oljor, reservdelar. Reparation och underhåll av maskinparken. Investering i nya maskiner och utrustning
 • KANSLI OCH ADMINISTRATION: Investering i nya maskiner och utrustning
 • FASTIGHETER: Energiinköp, reparation och underhåll
 • RESTAURANGEN: Matvaror till den dagliga verksamheten. Översyn och eventuellt investering i nya maskiner och ny utrustning
 • SHOPEN: Inköp av golfutrustning m.m.

 Detta har vi gjort

 • Inköp av miljövänliga produkter
 • Infört sprutförbud av kemiska bekämpningsmedel
 • Varuinformationsblad över produkter finns

 Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

Inköp av arbetsmiljövänlig utrustning för tillverkning av nya hål på greener

11-08-01

11-09-30

Ja

Urban L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Undvika inköp av sådana produkter som kan ersättas med mindre farliga som ändå fungerar bra till rimlig kostnad. Efter inventering finns idag inga miljöfarliga kemiska produkter.

 

 

Fastigheter

Klubbens fastigheter redovisas översiktligt i särskild förteckning med byggyta, byggår och energiåtgång. Fastigheterna är renoverade och väl underhållna. Se separat bilaga

 

Detta har vi gjort

 • Skapat lokaler och byggnader där miljöfrågorna beaktas i möjligaste mån, alla relativt nybyggda eller nyrenoverade.
 • Undersöka alternativa energikällor för uppvärmning
 • Genomgång av energiförbrukning med följande resultat:
 • Sänkning av radiatortemperaturer
 • Monterat luftvärmepump i restaurangbyggnaden
 • Installation av undermätare i restaurangen

 

Detta skall vi göra

Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

Gå igenom energiförbrukningen på klubben och jämföra mot tidigare perioder (2 ggr/år)med start 2010.

Hösten 2011

Löpande

 

Tommie T

Utreda luftvärmepumpar i övriga byggnader

2016

 

Höst 2016

 

 

Tommie T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Byta glödlampor till lågenergilampor där så är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt

möjligt

 • Underhålla byggnaderna så att livslängden optimeras, ansvar för denna fråga flyttas till fastighetskommittén
 • Prioritera byggnadsprodukter bestående av eller framställda av förnyelsebara material

 Kontorsmiljö/Administration

 Kansli

Handlägger klubbens löpande administrativa ärenden under golfsäsongen

 Restaurangen

 Detta har vi gjort

 • Kontinuerliga möten med restaurang – ansvarig, angående klubbens verksamhet
 • Hjälper restaurangen med att ta hand om farligt avfall, detta lämnas till oss för vidarebefordran till allmän avfallsmottagning (batterier). Tomma toner kassetter lämnas tillbaka till leverantören

Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

Möte med restaurangansvarig.

Aug. 2011

Löpande

 

 

Kontakt kommunen avseende möjligheter kompostering. Kompostering sker till vissa delar

Sept.2011

Juni 2012

Klart

Urban L

 

 

 

 

 

 

 • Informera restaurangen om lagar, krav och om klubbens mål och policy samt förväntningar som klubben ställer på restaurangen. Då restaurangen ingår som en del i verksamheten är det viktigt att restaurangens och klubbens mål överensstämmer med varandra

 Golfshopen (drivs i klubbens regi)

 Detta har vi gjort

 • Hjälper shopen med avfallshanteringen

 Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

Kontakt kommunen ang.källsortering

Juni.2012

September.2012

Ja

Urban L

Emballage från inköpta produkter

Sorteras i brännbar / ej brännbar container

 

Löpande

 

Banarbetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallshantering

När avfall sorteras och lämnas till olika typer av återvinning minskar vi vår miljöpåverkan och bidrar till att både vi själva och efterkommande generationer kan leva i en bättre miljö. Med lite sparsamhet och eftertanke kan var och en bidra till att minska avfallsmängden. Uppkomsten av avfall skall minimeras. För det avfall som trots allt återstår, skall återanvändning, materialåtervinning och i sista hand deponering tillgripas.

 

Gräsavfall från greener och tees återförs till naturen i ruffarna och på fairways lämnas gräsavfallet kvar.

 

Detta har vi gjort

 • Klubben har ett stort antal papperskorgar uppställda runtom på banan
 • För större mängder sopor och avfall från restaurangen finns containrar uppsatta vid restaurang och maskinhall.
 • Rutiner finns för att tillvarata och avlämna speciellt miljöfarliga ämnen ex. oljor.
 • Vi källsorterar Wellpapp, glas, plåt, plast och papper
 • Miljöfarligt avfall lämnar vi till kommunens återvinningscentral

 

Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

Sortering av avfall i olika fraktioner brännbart/ej brännbart

 

Löpande

Klart

Banpersonalen

Vid möte med kommunen har beslutats vilka sopkärl som används för hushållssopor. Nytt abonnemang varje år

 

Löpande

Klart

Kent

Restaurangen ansvarar för abonnemang gällande avfallshantering. Kompostering i kärl som töms var fjortonde dag, under högsäsong en ggr/vecka

 

Löpande

Klart

 

 

 • Ytterligare understryka vikten av att allt avfall inklusive fimpar och snusavfall läggs i papperskorgarna såväl inom klubbhusområdet som ute på banan.

 Kommunikation

De flesta golfspelarna kör i egen bil och därmed står bilåkandet för en mycket stor del av klubbens sammantagna energiförbrukning och totala utsläpp av miljöskadliga ämnen. En ökad samåkning kommer att minska denna påverkan.

 Detta har vi gjort

 • Parkeringsplatserna har utökats
 • Ställt i ordning parkeringsplatser för cyklar
 • Samåkning till tävlingar sker

 Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ytterligare uppmuntra till samåkning.

 Energianvändning

Väddö GK använder energi för en rad olika ändamål, t ex uppvärmning och belysning av klubbhus, personallokaler, garage, restaurang, maskinhall m m.

Energimängden som åtgår i form drivmedel till maskiner etc. är ganska stor. Inom alla dessa områden finns energi att spara. Successivt skapas nya tekniska lösningar som kan minska energiförbrukningen. Nya renare energikällor såsom, solfångare, kan bli aktuellt. Investeringar i förnyelsebar energi ger inte bara miljömässiga utan även ekonomiska vinster. I banskötseln användes maskiner som drivs med fossila bränslen (diesel och bensin). På marknaden håller det på att utvecklas alternativa drivmedel, t ex etanol och rapsolja. Dessa ger minskat koldioxidutsläpp och föroreningar. Genom att satsa på maskiner med lång livslängd och genom kontinuerligt underhåll minskar behovet av nyinköp och därmed minskar även den totala energiåtgången.

 Maskiner

Se särskild förteckning

Gräsklipparna är samtliga dieseldrivna utom de mindre som drivs med bensin.

 Drivmedel

 • Till dieselmotorerna användes citydiesel klass 1
 • Förbrukning ca 10 kubikmeter per år.
 • Till bensinmotorerna användes blyfri bensin.
 • Förbrukning ca 700 liter per år
 • Motorerna saknar katalysatorer.
 • Bensin 2 % av ca 700 liter per år

 

Smöroljor

 • Mineraloljor användes.
 • Förbrukning ca 10 liter per år.

 

Hydrauloljor

 • Mineraloljor användes
 • Förbrukning ca 200 liter per år
 • Spilloljor lämnas till återvinning (LBC) och oljefilter lämnas till Kommunens åvc.

 

Fetter

 • Till banans maskiner användes vegetabiliska fetter (70 %) och halvsyntetiska fetter (30 %).

 

Bevattningsanläggning

 • Pumpar 1 st. av typ Grundfors PU-30 med effekt 11 kilowatt, 20 ampere
 • Pumparna är försedda med frekvensomformare för varvtalsreglering för att spara energi.
 • Ny bevattningspump med större kapacitet för maskintvätt har anskaffats. För att spara vatten blåses maskinerna med tryckluft efter användning. Vid särskilda behov sker vattentvätt med sötvatten för att undvika rostangrepp.

 

Maskintvättning

 • För att spara vatten blåses maskinerna med tryckluft efter användning. Vid särskilda behov sker vattentvätt med sötvatten för att undvika rostangrepp.
 • En gång på hösten görs en kraftigare tvätt med alkaliskt avfettningsmedel.

 

Detta har vi gjort

 • Nya, mer energisnåla maskiner för banskötsel, har anskaffats
 • Vi har testat eldrivna gräsklippare men de räcker endast för 18 hål utan uppladdning. I så fall måste flera eldrivna maskiner inköpas till vår stora anläggning
 • Bensinmotorerna körs på blyfri bensin
 • Installerat datastyrd bevattningsanläggning våren 2011, som uppgraderats och justerats juni 2012
 • Installerat ytterligare 1 vattenpump typ Grundfos

 Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

Hitta annan form av uppvärmning till  restaurang såsom luftvärmepump

Höst  2013

Höst  2013

Klart

Jerry

Byta armatur och lampor mot lågenergi succesivt

Löpande

 

 

Banarbetare

Vinterkonservera byggnader och utrymmen som är avställda under icke säsong

Löpande

 

 

Banarbetare

Årlig uppföljning av drivmedel för resp. maskin

Hösten 2012

Löpande

 

Banarbetare

Kontakt med Espling för ev. montage hängrännor på ladan för återvinning regnvatten

Hösten 2013

 

Klart delvis

Tommie T

 Fortsätta bevaka utvecklingen av eldrivna klippare. Statusläget idag är att hybridmaskiner finns men har för många konstruktionsfel och för dålig laddningskapacitet

Kontakta SGF för att undersöka möjligheten att medverka i deras ”energisparprojekt”

 Markbyggnad

År 2008 upprättades en masterplan för banan som håller på att omsättas i praktiken. Byte av sandsort i bunkrarna samt ändring av vissa ytor kring greenerna mm. kommer att göra banan än mer tilltalande.

 Uppgifter om banan

Bankaraktär: Skogs och parkbana

Hela området omfattar 54,6 ha

Av den totala ytan är c:a 30 ha odlad mark som klipps och bearbetas

Antal hål: 18

 Ägarförhållanden:

Carl Torstensson 45 ha

Ann-Sofie Espling 5 ha

Väddö GK 4,6 ha

inkl.kanslitomten

 

Fairway

Består av styv lera omväxlande med ler och sand. Dominerande grässort är vitgröe med inslag

av rödsvingel och ängsgröe

Yta: 10 ha.

 

Greener

Gräset på greenerna är krypven, vitgröe, som stödsås med memorial (krypven)

Yta: 6,3 ha.

 

Tees

Uppbyggda på mullblandad sandjord. Gräsarterna är vitgröe.

Yta: 1,9 ha .

 

Semi-ruff och ruff

Består av styv lera omväxlande med mulljord och sand.

Gräsarterna är lika tee´s

Yta: 11 , 2 ha

 

Drivingrange

Grässort är vitgröe.

Yta: 1,0 har.

 

Växtnäring – växtskydd – gödsling

Ett av problemen med gödsling är att en del av den tillförda näringen riskerar att lakas ut av regnvatten och konstbevattning. Genom att tillföra näring i små och täta givor som gräset konsumerar direkt minskar också risken för näringsläckage.

För bedömning av behovet av tillförsel av växtnäringsämnen tas jordprover 1 ggr / år.

Skötselplanen visar att nedanstående mängder växtnäringsämnen påföres de olika ytorna under en växtsäsong. Eftersom gräsklippet på fairway får vara kvar förs ingen näring bort och därför behöver endast små mängder tillföras.

 Växtnäringstillförsel, kg/100m2 (Totalmängder kg )

N =kväve P =fosfor K =kalium

Första givan för året sker med startgödning

Fairway 21 , 3 , 10 NKP 1500kg / år , leverantör Indigrow

Greener 10, 1 , 10 NKP 1500kg / år , leverantör Indigrow

-----------------------------

Totalmängd 31 , 4 , 20

Dressand PH – Certifierad , korn-stl 0- 0,2 mm . 90, 0 ton / år Leverantör Jehanders

 

Gräsfrö Fairway och Tees 200 kg  , leverantör Indigrow

Gräsfrö Greener 15 kg / år , Kärrgröe, leverantör Indigrow

 

Detta har vi gjort

Behovsanpassad gödsling genom okulär besiktning .

Fairway gödslas 2-3 gånger per år .

Vi tar jord och växt prover för att se att vi ligger rätt i gödsling (profiler)

Vi luftar och dressar var 3:e vecka för att hålla torra ytor och förebygga svamp. Vertikalskärning med vertoknife varannan gång

Ogräs bekämpas mekaniskt på greenerna.

 • Av skötselplanen framgår att det ständigt pågår ett arbete att förbättra gräset. Vid hjälpsådd ersätter vi vitgröen med kärrgröe.
 • Greenerna luftas och dressmaterial läggs på (sand), i syfte att förbättra växtbädden

och få ett starkare gräs

 

Använda SGF s Material ”Checklista för miljöarbetet på golfbanan” för att stämma av att

klubbens arbete stämmer överens med lagar och föreskrifter (Se banservice.golf.se (Skrifter))

 • Skötselprogrammet skall uppdateras årligen efter resultat av tagna markprover.
 • För att bibehålla och ytterligare förbättra vattenkvaliteten i dammarna inom
 • golfbaneområdet skall gödsling intill dessa även i fortsättningen undvikas
 • Ytterligare begränsa tillförsel av näring till fairway. Vattnet från dammarna är

näringsrikt.

 • Öka användningen av organiskt material.
 • Vattenprover från de olika dammarna och från tillflöden skall tas med avseende på

näringsinnehåll.

 

Förebyggande av grässkador – bekämpning mot svamp

Ständigt återkommande klippning och intensiv användning av greenerna innebär en ökad risk

för sjukdomsangrepp

Användning av järnsulfat har ökat till var tredje vecka, dels för att greener klipps på lägre höjd och för att förebygga svampangrepp. För att motverka ytspänning sker fler givor med vätmedel ( tvållösning).

För att minimera denna risk används medel t.ex. mot mögelsvampar.

Växtskyddsmedel riskerar liksom näringen att lakas ut och därmed spridas till omgivande mark, ytvatten och grundvatten.

Under viss typ av väderlek uppstår lätt snömögelangrepp. Stora insatser har gjorts för att förhindra detta, dessa försvinner vid vertikalskärning och dressning.

 

Detta har vi gjort

 • Alla tidigare bekämpningsmedel har tagits bort, idag användes inga kemikalier.

 

Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Biologiska växtskyddsmedel skall användas i största möjliga utsträckning
 • Ange förbrukningen av växtskyddsmedel per år som för närvarande uppgår till ca 8 kg till greenerna. Inget på övriga banan.
 • Successivt byta ut befintligt gräs till gräs med större motståndskraft mot svampangrepp.

 Bevattning

För att hålla en golfbana i trim krävs stora mängder vatten. Normalbehovet för en 18-håls golfbana är enligt Svenska Golfförbundet 20-25000 kubikmeter per år. Så stora uttag av vatten är inte bara krävande ur vattenresurssynpunkt utan även ur energisynpunkt. Det mesta av vår banas bevattningsvatten kommer från de näringsrika dammarna som under säsongen 2015 grävts ut. Vad gäller föroreningar bryts vissa av dem ned av mikroorganismer i marken och en golfbana kan också sägas fungera som en reningsanläggning. Det mesta av vattnet som användes för bevattning av golfbanan tas från egna dammar som fylles på genom naturlig tillrinning av ytvatten från egen mark. Total vattenmängd i dammarna är ca 500 m3 . Den totala vattenförbrukningen för bevattning av fairway, greener och tees är ca 20 000 m3 årligen.

På golfbanan finns 3 dammar som är sammanlänkade dvs övre dammen bräddar ner i nästa och ända ner till damm 3. I nedersta dammen tas bevattningsvattnet till banan i princip allt drän vatten går till dammarna vilket gör att de fungerar som näringsfälla och att drän. Vattnet från banan används som bevattningsvatten.

 Detta har vi gjort

Vi försöker att vattna behovsanpassat på greener, Fairway bevattnas i undantagsfall

Bevattningssystem gås igenom varje år då viss tjälskjutning kan påverka spridarsektorer

Spridare byts mot sektorspridare där det är möjligt

Noggrann översyn av bevattningsanläggningen har genomförts under våren 2013, och sker fortlöpande

 

 • Spolning av maskiner sker på en betongplatta.
 • Nya, mer energisnåla maskiner för banskötsel, har anskaffats
 • Bensinmotorerna körs på blyfri bensin

 

Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

Planerad åtgärd är att placera ut syresättare i alla dammar

Våren 2013

Hösten 2016

 

Bankommittén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Provtagning och analys av vattnet med avseende på fosfor, kväve och ph skall göras flera gånger per år.
 • Undersöka möjligheten till annan skötsel av dammarna för att minska igenväxningen, om syresättare ej ger effekt. Olika former av pumpar skall monteras, t ex 2 st i damm 1 som utvärderas innan beslut om åtgärder fattas för övriga dammar. Eventuellt testa inplantering av karpar, vilket sker i samband med utredningen. 

Naturmark/landskapsvård 

En golfbanas delar har olika påverkan på den biologiska mångfalden. I naturpartier vid sidan om spelytorna finns det förutsättningar för att skapa en större biologisk variation. Genom att inte hålla lika hårt på att golfbanorna måste se ut som parker kan naturen gynnas ytterligare.

Omkullblåsta träd samt stubbar på spelområden tas bort.

I möjligaste mån sparas fria ytor som icke berörs av spelet för att på detta sätt få naturen att blomma och naturligt skapa blomsterängar. I framtiden placeras fyllnadsmassor och rester från slamrensning på sådan plats så att de icke täcker känsliga områden.

Vissa torra träd och stubbar är livsviktiga för vissa lavar, svampar och insekter. I och omkring dammar och vattendrag lever en rad växter och djur. Det gäller att sköta dammarna på rätt sätt för att de skall myllra av liv. En viktig åtgärd är att minska användningen av växtskyddsmedel eftersom detta direkt minskar artrikedomen.

I skötselplanen tas hänsyn till dammarna för att dessa sköts på rätt sätt, för att öka syrehalten. Dammarna rensas kontinuerligt och mindre vassruggar bibehålls.

Befintliga vattenvägar skall hållas öppna. I naturmarkerna finns våtmark som skall skyddas enligt våtmarkskonventionen, och hänsyn tas även till känsliga lavar

 Nuläge

Vi försöker at få golfbanan att naturligt smälta in i omgivande naturliga miljö (landskap)

Vi värnar och försöker behålla den flora och fauna som finns

Vi strävar efter att banutrustning som bänkar, skyltar mm är diskreta och smälter in i banan.

Vi planterar bara in inhemska växter och trädarter.

 Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

Upprätta en skötselplan som värnar om biologisk mångfald. Det

gäller klippning av ruffar, damm- och dikesområden samt skogs-

/naturpartier

 

Våren

2012

 

Höst 2012

 

Ja, godkänd av styrelsen våren 2012

Sebastian Sjöblom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flora

Naturen är typisk småbruten roslagsnatur Örtrikedomen är stor utanför den kortklippta delen av banan. Backarna är fulla av blå- och vitsippor, gullvivor och liljekonvalj om våren.

Hasselsnår, alkärr och lövdungar ger golfbanan en varierad flora.

 Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

Inventering av floran skall göras för att utröna förekomsten av ev. skyddsvärda växter

Vår 2016

Höst 2016

 

Stefan Arnesen

En förteckning  upprättas av banans träd och buskar. En informationsskylt tillverkas o monteras vid tee hål 10

Vår 2016

Höst 2016

 

Stefan Arnesen

Skötselplanen ska avse att skydda och berika art- och individrikedom för örter

Höst 2016

Vår 2016

 

Stefan Arnesen

 

 

 

 

 

 

Fauna

Läget vid Väddö Kanal och det småbrutna odlingslandskapet är gynnsamt för fågellivet. Kråkfåglar, bofink, mesar, trastar, finkar och sparvar häckar och rastar i området. På våren häckar och sjunger flera sångararter i buskar och snår, liksom näktergal och rosenfink. Av rovfåglar är ormvråk, bivråk, tornfalk, lärkfalk, fiskgjuse, sparvhök, duvhök och havsörn mer eller mindre regelbundna besökare. Kattuggla finns i området. Knipa häckar i dammarna och änder, gäss och svanar, liksom svarthakedopping syns ibland. Exempel på sällsynta arter som observerats är härmsångare, ortolansparv och mindre flugsnappare.

 

Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

Göra en inventering av fåglar

Vår 2011

Vår 2012

Ja

Stefan Arnesen

Sätta upp holkar för småfåglar, starar, fladdermöss och ugglor. Kontroll av holkar enligt separat förteckning.

Vår 2016

Vår 2016

Ja delvis

Stefan Arnesen

Informera om djurlivet via hemsidan

Sommar 2016

Sommar 2016

Pågår

Stefan Arnesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dammarna

Tyvärr är dammarna alltför näringsrika vilket ger ett mycket litet siktdjup, endast några decimeter. Solljuset har svårt att tränga ner till botten, vilket ger upphov till syrebrist och utveckling av svavelväte och därmed inget liv. Men med nya metoder kan dammarna få ett bättre vatten och ett rikare djurliv.

 

Detta skall vi göra

Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

Utreda alternativa möjligheter för syresättning av befintliga dammar

2012

pågår

 

Bankommittén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Försök att syresätta en damm och se resultatet
 • Ta bort vass och vegetation. På spelsidan av dammarna har vi planerat att lägga sten med en fiberduk under. Detta skall vi fortsätta med
 • Försöka att få en ”skött ”spelsida på dammen och en mindre ”skött” del som inte är i spel som gynnar djurlivet

 Vattenvård

För att få en uppfattning om banans påverkan på omkringliggande miljön kommer vattenprover att tas med jämna mellanrum.

 Miljörevision

För att ständigt förbättra miljöarbetet skall miljöplanen årligen utvärderas och följas upp. Förändringar i energianvändning samt bruket av drivmedel och växtskyddsmedel skall noggrant granskas. Ny teknik kan utnyttjas så att naturen ytterligare skyddas.

 Detta skall vi göra

 Planerad åtgärd

Planerad start

Planerat avslut

Klart

Ansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Årligen utvärdera miljöplanen.

 • Redovisa särskilda miljöaktiviteter i verksamhetsberättelsen
 • Öka miljömedvetenheten hos klubbens medlemmar och personal
 • Genomföra utbildning inom miljöområdet.

Skicka in en kort revision till miljöinspiratör eller SGF s bankonsulent

 

Våra sammarbetspartners:
edblad_logo

AA_logo


eckerölimjen

vaddo2

krons

 

boat

 

boat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vädret Väddö

Postadress:
Väddö GK - Golf
Box 5
76040 Väddö

Besöksadress:
Södersund
76040 Väddö

Kontakt:
Tel: 017650843
E-post: This is a mailto link

Se all info